ระบบ Facescan สำหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Rajamangala University of Technology Lanna